นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครศรีธรรมราช หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครศรีธรรมราช Ø
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช

เลขที่ประกาศ : 069842

สัตวบาลไก่พันธุ์

สัตวบาลไก่พันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
2. ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้า
หมายของบริษัทฯ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069836

สัตวบาล สาขาสตูล

สัตวบาล สาขาสตูล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์ และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069837

สัตวบาลสุกรขุน หาดใหญ่

สัตวบาลสุกรขุน หาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069838

สัตวบาล สาขาพังงา

สัตวบาล สาขาพังงา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069839

สัตวบาลสุกรขุน นครศรีธรรมราช

สัตวบาลสุกรขุน นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069840

สัตวบาล ไก่เนื้อ หาดใหญ่

สัตวบาล ไก่เนื้อ หาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบการผลิตสุกรขุน และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับพันธุ์สัตว์ออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069841

สัตวบาลสุกรขุน ประจวบคีรีขันธ์

สัตวบาลสุกรขุน ประจวบคีรีขันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์ และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่
2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต
3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ
ผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ประสานงานควบคุมการจับออกขาย
5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069833

พนักงานประจำร้านอาหาร

พนักงานประจำร้านอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
บริการลูกค้าภายในร้าน
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน
จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารประจำวัน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069834

ฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปไก่

ฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปไก่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
-ควบคุม วางแผนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่
-กำหนดมาตราฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์
-จัดกำลังคนทำงานให้เหมาะสมกับการผลิต
-กำกับการทำงานของคนงานให้เป็นไปตามแผน
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069835

สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
2. ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์
3. วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้า
หมายของบริษัทฯ
4. ค้นหาส่งเสริมเกษตรกร รายใหม่ที่สนใจ เข้าโครงการ
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069376

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 310

งานประจำ : วันละ 310 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
ทำความสะอาด บ้านพักอาศัย,โครงการหมูบ้าน, บ้านตัวอย่าง,บ้านผู้บริหาร
ซักผ้า, รีดผ้า
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068742

ช่างไฟฟ้า จ.เพชรบุรี

ช่างไฟฟ้า จ.เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 นครศรีธรรมราช
งานเกี่ยวกับไฟฟ้าทั่วไป เครื่องเจน และไฟสามเฟส
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068743

สัตวบาล ไก่พ่อแม่พันธุ์ จ.เพชรบุรี

สัตวบาล ไก่พ่อแม่พันธุ์ จ.เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-19,000

งานประจำ : 15,000-19,000 นครศรีธรรมราช
ดูผลผลิตการเลี้ยงไก่ทั้งหมด จนไปถึงระยะไก่ปลด และการเตรียมโรงเรือนสำหรับไก่ล็อกใหม่
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068158

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
1. วางแผน และกำกับดูแลงานภายในบริษัทให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. วางแผนและจัดการกำลังคนในฝ่ายปฏิบัติการ ให้ทำงานเสร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
3. ประสานงาน และกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงทันต่อเหตุการณ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068159

เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า

เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
-วางแผนการปฎิบัติงาน การขยายธุรกิจแฟรนไชส์และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานธุรกิจแฟรนไชส์
-ประสานงานและกำกับดูแลวิธีปฎิบัติงานของร้านแฟรนไชส์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
-ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัทฯ ตรวจสอบ และปรับปรุงการปฎิบัติงานให้แก่แฟรนไชส์
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067506

Customer Service Freight Export officers

Customer Service Freight Export officers

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000 (แล้วแต่ควา

งานประจำ : 15,000 - 20,000 (แล้วแต่ควา นครศรีธรรมราช
1. ต้อนรับคนไข้
2. คีร์ประวัติคนไข้
3. คิดค่าใช้จ่าย และเก็บเงินคนไข้
4. ทำนัดคนไข้ในคลินิก รับนัดทางโทรศัพท์ Line@ Facebook Page
5. แนะนำบริการและผลิตภัณฑ์ในคลินิก วิธิการดูแลตัวเอง
6. ตอบคำถามคนไข้ทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์
7. ประสานงานและช่วยงานต่างๆในคลินิกเพื่อทำให้งานคลินิกราบรื่น
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067170

แม่บ้าน ด่วน !!

แม่บ้าน ด่วน !!

งานประจำ : เงินเดือน 310/วัน

งานประจำ : 310/วัน นครศรีธรรมราช
ทำความสะอาดบ้านที่พักอาศัย ซักผ้า รีดผ้า และ งานบ้านทั่วๆ ไป
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066529

พนักงานบัญชี (สามารถโอนย้ายต่างสาขาได้)

พนักงานบัญชี (สามารถโอนย้ายต่างสาขาได้)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-19,000

งานประจำ : 12,000-19,000 นครศรีธรรมราช
- จัดทำบัญชีทั่วไป
- บันทึกรายการ ซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย
- ทำบัญชีต้นทุนต่างๆ (สุกร , ไก่)
- จัดทำสต็อกสินค้า
- ระบบบัญชี บริษัทฯ
- ปิดงบดุลย์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066129

เจ้าหน้าที่ IT (ด่วน !)

เจ้าหน้าที่ IT (ด่วน !)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครศรีธรรมราช
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านไอทีของบริษัท ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066007

โฟร์แมน (นครศรีธรรมราช)

โฟร์แมน (นครศรีธรรมราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง
1. มีความเข้าใจในเรื่องงานก่อสร้าง
2. สามารถควบคุมงานได้
3. ดูงานก่อสร้าง , ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่น วิศวกร หรือ ผู้จัดการ
4. ประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครศรีธรรมราช รับสมัครงานนครศรีธรรมราช : 16 วันที่ผ่านมา

หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช
หางานนครศรีธรรมราช สมัครงานนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ฝึกงานนครศรีธรรมราช งานชั่วคราวนครศรีธรรมราช งานนอกเวลานครศรีธรรมราช งานประจำนครศรีธรรมราช งานราชการนครศรีธรรมราช งานต่างประเทศนครศรีธรรมราช งานอื่นๆนครศรีธรรมราช